TELEFON - FAX

+90 (352) 611 31 68 +90 (352) 611 99 35

HİZMETLERİMİZ...

Karayolları Trafik Kanunu

1. 2. Bölümler

Kanun No : 6085 Kabul Tarihi :11/05/1953

Neşir Tarihi :18/05/1953

BİRİNCİ BÖLÜM

Umumi Hükümler

Madde 1- Karayollarında trafik bu kanun hükümlerine tabidir.

Ancak itfaiye, sıhhi imdat ve emsali gibi geçiş üstünlüğünü haiz nakil vasıtaları ve müteharrik makineler vazife halinde bu kanunda yazılı sürat, geçme ve durma tahditlerine tabi değildir.

Madde 2- (232 Sayılı Kanunla değiştirilen şekli)- Bu kanunda geçen:

A) Karayolu: Trafik için umumun faydalanmasına açık olan arazi şeridi ve sahalarıdır;

B) Trafik: Yayaların, hayvanların ve taşıtlarla müteharrik makinelerin karayolu üzerindeki hal ve hareketleridir.

C) Taşıt: Karayolunda insan, hayvan ve eşya taşımaya yarayan araçlardır; bunlardan makine kuvvetiyle hareket edenlere (Motorlu taşıt), insan veya hayvan gücüyle hareket ettirilenlere de (Motorsuz taşıt) denir;

D) Müteharrik makine : Paletli veya madeni tekerlekli traktör, yol makinesi ve tank gibi tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma işlerinde ve buna benzer hizmetlerde kullanılan ve karayolunda insan, hayvan ve eşya nakliyatı yapmayan teknik araçlardır;

E) Lastik tekerlekli traktör: Karayolunda insan, hayvan ve eşya nakliyatı da yapabilen lastik tekerlekli traktörlerdir.

F) Şoför: Motorlu taşıtları, müteharrik makineleri veya lastik tekerlekli traktörleri sevk ve idare eden kimsedir.

G) Sürücü: Motorsuz taşıtları veya hayvanları sevk ve idare eden kimsedir.

H) Durma: Trafik zaruretleri dışında, yolcu veya yük indirmek veya almak maksadıyla bir taşıtın geçici olarak durmasıdır.

I) Park: Yukarıdaki fıkra dışında kalan durmalar park sayılır.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat, vazife ve salahiyet

Madde 3- Bu kanun hükümlerine göre, karayolları üzerindeki trafiği tanzim ve murakabesi, Emniyet Umum Müdürlüğünce teşkil edilecek bölge ve vilayet trafik zabıtası tarafından yapılır.

Ayrıca merkezde ve teşkilatında şube müdürlüğü bulunan vilayet emniyet müdürlüklerince (Trafik şubesi) ve diğer vilayet emniyet müdürlüklerinde (Trafik bürosu) kurulur.

Trafik zabıtası; umumi zabıtanın bilcümle salahiyetlerini haiz ve vazifeleriyle de mükelleftir.

Madde 4- Bu kanunla kendisine tahmil edilen vazifeleri yapmak üzere, Karayolları Umum Müdürlüğünce (Trafik Fen Heyeti) kurulur.

Madde 5- Karayolları Umum Müdürlüğü Trafik Fen Heyeti teşkilatındaki mühendis ve teknisyenler bu kanun hükümlerine aykırı gördükleri hususları bir zabıtla tespit ederek en yakın ilgili zabıtaya tevdi ederler.

Madde 6- (232 sayılı kanunla değiştirilen şekli) - İçişleri Bakanlığınca, Adalet, Milli Savunma, İçişleri, Milli Eğitim, Bayındırlık, Ticaret, Sağlık ve Sosyal Yardım, Tarım, Ulaştırma, İmar ve İskan Bakanlıklarının, Teknik Üniversite Yollar ve Münakale Kürsüsü ve Motorlar Enstitüsünün ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun birer temsilcisinden ve trafik eğitimi ile ilgili derneklerin seçecekleri bir temsilciden bir (Merkez Trafik Komisyonu) kurulur.

Merkez Trafik Komisyonu, bu kanunun tatbik ve tadiline ait her türlü meseleleri tetkik ederek gereken tavsiyelerde bulunur.

Madde 7- (232 sayılı Kanunla değiştirilen şekli) Vilayetlerde valinin veya tevkil edeceği zatın Başkanlığında Belediye, milli eğitim, bayındırlık, imar ve iskan, askeri motorlu birlikler bulunan yerlerde milli savunma teşkilatından, Vilayet Teknik Ziraat Müdürlüklerinden, Teknik Üniversite bulunan vilayetlerde Teknik Üniversitelerden birer ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun tensip edeceği en çok iki ve trafik eğitimi ile ilgili derneklerden bir temsilciden (Vilayet Trafik Komisyonu) kurulur.

Vilayet Trafik Komisyonu bu kanun hükümlerinin tatbikinde mahalli icap ve ihtiyaçlara göre trafik emniyetini sağlayacak kararlar alır.

Madde 8- (232 Sayılı kanunla değiştirilen şekli) Kayıt ve tescile tabi taşıt ve lastik tekerlekli traktörlerin fenni muayenelerini, şoför ve sürücülerin ehliyetname imtihanlarını yapmak üzere her vilayette Trafik Şube Müdürü veya Trafik Bürosu Amiri veya tevkil edeceği kimsenin başkanlığında, Karayolları Genel Müdürlüğünün bir temsilcisinden ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun tensip edeceği bir temsilciden (Muayene ve İmtihan Komisyonu) kurulur.

Vilayet Trafik Komisyonu kararı ile Muayene ve İmtihan Komisyonu sayısı lüzumu kadar artırılabilir.

Lüzum görüldüğü takdirde, Vilayet Trafik Komisyonunca, kararlaştırılarak ilan edilecek tarihlerde, motorlu taşıtların ve lastik tekerlekli traktörlerin fenni muayeneleri ile şoförlerin ehliyetname imtihanları kazalarda ve askeri birlikler imtihan merkezlerinde, motorsuz taşıtların fenni muayeneleri ile sürücülerin ehliyetname imtihanları kaza veya nahiyelerde de yapılabilir.

Komisyonlara dahil azalardan memur olmayanlara Vilayet Trafik Komisyonlarınca takdir ve İçişleri Bakanlığınca tasdik edilecek bir huzur hakkı verilir.